ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

వినయం అంటే దేవుడు మనలను ఎవరివలే ఉండాకలని కోరుకున్నాడో దానిని గుర్తించడం మరియు ఇతరులకు సేవ చేయడానికి మరియు విమోచన కోసం ఆ జనమును ఉపయోగించడం. యేసు మాదిరిగానే వినయంతో జీవించడం, మనం కేవలం ఈ బంగారు నియమాన్ని పాటించడం మాత్రమే కాదు కాని మనం ఒక అడుగు ముందుకు వెల్దాము - అది మనలను మనం చూసుకునే దానికంటే ఇతరులతో మంచిగా వ్యవహరించడము . మనము అనర్హులు లేదా అయోగ్యులము కాబట్టి దీన్ని చేయమని మనకు సూచించారా? కాదు! యేసు యోగ్యుడు మరియు మహిమాన్వితుడు, కాని ఇతరుల విమోచన కొరకు త్యాగపూర్వకంగా ఇచ్చినప్పుడు తనకన్నా ఇతరులను ఎక్కువుగా ఎంచుకున్నాడు. ఇది అధిక ప్రమాణం. ఇది కఠినమైన ప్రమాణం. ఇది స్థిరత్వం కోసం కాదు. కానీ అది చివరికి మహిమాన్వితమైనది. (సూచన: 10 వ వచనం చదవండి మరియు విశ్వాసులకు ఒకే రకమైన బహుమతి ఇవ్వబడుతుందని గుర్తుంచుకోండి!)

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నన్ను మీ బిడ్డగా స్వీకరించి, నన్ను పవిత్రంగా, విలువైనదిగా చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి మీరు నన్ను చూసినట్లు చూడడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి, ఆపై, మీ విలువైన పిల్లలలో ఒకరిగా, మీ కీర్తిని చూడటానికి సహాయపడే మార్గాల్లో ఇతరులకు సేవ చేయడానికి నాకు అధికారం ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు