اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آيا اين خنده دار نيست كه هنگاميكه ما شروع به يافتن شادى، خوشى يا احترام و مهم بودن يا معنى در زندگى ميكنيم، آنها را بندرت مييابيم. در عوض، هنگاميكه ما به ديگران خدمت ميكنيم و خود را كاملن و با تمام وجود به خدا و خدمت او ميسپاريم، ما آن چيزى را مييابيم كه مهمترين نياز ما است.

دعای من

اى بخشنده تمام عطاياى كامل و نيكو، امروز از تو ميخواهم كه بمن فرصتى دهى تا تو و ديگران را خدمت كنم بطوريكه ملكوت تو و جلال آنرا نشان دهد. اگر تو در اين روند صلاح دانستى كه نيازهاى قلبى مرا نيز رفع منى، از اين بابت سپاسگزارم. اين دعا را بوسيله خادمت عيسى تقديم ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات