اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما خلقت خدا هستیم. او، نیاکان ما را از خاک زمین سرشته و طراحی نمود. او قالب هر یک از ما را ریخت و ما را در رَحِم مادرمان بوجود آورد(مزمور ۱۳:۱۳۹-۱۶). مثل آدم، خدا ما را با نَفَسِ خویش پر میسازد و ما را با زندگانی مبارک میسازد. ما ابتکار و صنعت دست او هستیم، و آفریده شده ایم تا زندگی را با تمام پری اش تجربه کنیم (یوحنا ۱۰:۱۰) و کار او را در جهان خودمان به انجام برسانیم(افسسیان ۱۰:۲).

Thoughts on Today's Verse...

We are God's creation, each of us. He fashioned and formed our original ancestor out of the dust of the ground. He molded and created each of us while we were in our mother's womb (Psalm 139:13-16). Like Adam, God fills us with his breath and blesses us with his life. We are his artistry, his creative work, made to experience life in all its fullness (John 10:10) and created to do his work in our world (Ephesians 2:10).

دعای من

ای پدر عزیز، بخاطر زندگی خودم، از تو تشکر میکنم. خواهش میکنم که اجازه ندهی کسی یا چیزی، دل مرا از جلال دادن تو منحرف سازد. لطفاً نگذار که شریر توجه مرا از اینکه من خلقت تو هستم، منحرف کند. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Thank you for my life, dear God. Please don't let anyone or anything distract my heart from honoring you. Please do not let the evil one distort my sense of being your creation. Thank you for re-creating me in Christ to live as your holy influence on those in my world. In Jesus' name, I commit to live for you just as you gave life to me. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of پیدایش ۷:۲

نظرات