اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما خلقت خدا هستیم. او، نیاکان ما را از خاک زمین سرشته و طراحی نمود. او قالب هر یک از ما را ریخت و ما را در رَحِم مادرمان بوجود آورد(مزمور ۱۳:۱۳۹-۱۶). مثل آدم، خدا ما را با نَفَسِ خویش پر میسازد و ما را با زندگانی مبارک میسازد. ما ابتکار و صنعت دست او هستیم، و آفریده شده ایم تا زندگی را با تمام پری اش تجربه کنیم (یوحنا ۱۰:۱۰) و کار او را در جهان خودمان به انجام برسانیم(افسسیان ۱۰:۲).

Thoughts on Today's Verse...

We are God's creation. He fashioned and formed our original ancestors out of the dust of the ground. He molded each of us and created each of us in our mother's womb (Psalm 139:13-16). Like Adam, God fills us with his breath and blesses us with life. We are his workmanship, his artistry, made to experience life in all its fullness (John 10:10) and created to do his work in our world (Ephesians 2:10).

دعای من

ای پدر عزیز، بخاطر زندگی خودم، از تو تشکر میکنم. خواهش میکنم که اجازه ندهی کسی یا چیزی، دل مرا از جلال دادن تو منحرف سازد. لطفاً نگذار که شریر توجه مرا از اینکه من خلقت تو هستم، منحرف کند. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Thank you for my life, dear God. Please don't let anyone, or anything, distract my heart from honoring you. Please do not let the evil one distort my sense of being your creation. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of پیدایش ۷:۲

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change