اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما خلقت خدا هستیم. او، نیاکان ما را از خاک زمین سرشته و طراحی نمود. او قالب هر یک از ما را ریخت و ما را در رَحِم مادرمان بوجود آورد(مزمور ۱۳:۱۳۹-۱۶). مثل آدم، خدا ما را با نَفَسِ خویش پر میسازد و ما را با زندگانی مبارک میسازد. ما ابتکار و صنعت دست او هستیم، و آفریده شده ایم تا زندگی را با تمام پری اش تجربه کنیم (یوحنا ۱۰:۱۰) و کار او را در جهان خودمان به انجام برسانیم(افسسیان ۱۰:۲).

دعای من

ای پدر عزیز، بخاطر زندگی خودم، از تو تشکر میکنم. خواهش میکنم که اجازه ندهی کسی یا چیزی، دل مرا از جلال دادن تو منحرف سازد. لطفاً نگذار که شریر توجه مرا از اینکه من خلقت تو هستم، منحرف کند. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات