اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا میتوانید تجسم بکنید که چه افتخاری نصیب ما شده است که آفریننده کاینات، خداوند خدای قادر مطلق، در درون ما زندگی میکند! و هنگامیکه ما همدیگر را دوست بداریم، این دقیقن همان چیزی است که اتفاق میفتد. هنگامیکه دلهای ما از محبت مملو است، در آنجا برای خدا جایی هست. اما اگر دلهایمان از محبت تُهی باشد، ما برای سکونت خدا و پرورش شخصیت او در خودمان، جای کمی را به او اختصاص میدهیم. بیایید به خدا اجازه دهیم که عشقش را در ما به کمال برساند. بیایید امروز متعهد شویم که به دیگران محبت و مهربانی کنیم!

Thoughts on Today's Verse...

Can you imagine what an honor it is to have the Creator of the universe, the Lord God Almighty, living inside of you! And when we love each other, that is exactly what happens. When our hearts are full of love, there is room for God. When they are not full of love, we leave God little room to take up residence and produce his character in us. Let God complete his love in you. Make a commitment to do loving things for others today!

دعای من

اَبّا پدر، دانستن این مطلب باعث بسی تسلی است که تو خدای دور از دسترس نیستی — و اینکه من در تو و تو در من زندگی میکنی. کمکم کن تا به دیگران با چشمان تو بنگرم و با محبت تو به نیازهای آنان پاسخگو باشم تا محبت تو در من به کمال برسد. در نام عیسی، خادم و رهاننده همه مردم، دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Abba Father, it is so comforting to know that you are not far away — that I live in you and you live in me. Help me see others with your eyes and respond to their needs with your heart so that your love may be complete in me. In the name of Jesus, the Servant and Savior of all, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول یوحنا ۱۱:۴-۱۲

نظرات