اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خداوند، اشخاص مغرور را فروتن خواهد ساخت. او برای این کار، روزی را در نظر دارد. اما تا فرا رسیدن آن زمان، اشخاصی که متعلق به ملکوت خدا هستند باید با این آگاهی زندگی کنند که حتی افراد بظاهر قدرتمند اما خدا نشناس، تباه خواهند شد. ما به قدرت انسان نباید توکل کنیم؛ قدرتی که میتواند مانند شبنم در طلوع صبح،‌ تبخیر بشود. توانایی بشر با مرگ، محدود میشود. همینکه یک حاکم زورگو، نفس آخر را میکشد، قدرتش هم با او میرود. به محض اینکه زندگی یک شریر تمام میشود، همه آن چیزی که از او باقی میماند، شرارتش است. اعتماد ما باید بر یَهُوَه صَبایوت، خدای لشکرهای آسمان باشد. هر چیز دیگری، بازتابی تیره، جزیی، و مخدوش از آن چیز حقیقی است.

Thoughts on Today's Verse...

God will humble the arrogant. He has a day designated to do this. But, until that day dawns, God's Kingdom people must live knowing that even the apparently powerful but ungodly will be brought to ruin. We shouldn't trust in human power; it can evaporate like dew in the morning sunshine. Human power is limited by death. When the breath of a tyrant is gone, so is his power. Once the life of an evil person is over, all that is left is the evil. Our trust must be in Yahweh Sabbaoth, the Lord God of heaven's armies. Anything else is a dim, small, and distorted reflection of the real thing.

دعای من

اَبّا پدر، مرا ببخش بخاطر آن زمانهایی که بر بینش خود از زندگی و بر هوش خود و توانایی های فکری خود تکیه کرده ام. مرا ببخش برای اعتماد نکردن به نجات و رهایی تو، برای تکیه کردن به راههای نادرست و شُرَکای نامناسب. خواهش میکنم که مرا پاک سازی و در من، دلی خالص و اشتیاقی سیری ناپذیر نسبت به خودت بیافرینی. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Abba Father, forgive me for those times that I have relied on my own savvy, my own wits, and my own insight to life. Forgive me for not trusting in your deliverance and for relying on underhanded ways and improper partners. Please cleanse me and create in me a pure heart and an unquenchable passion for you. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اشعیا ۲۲:۲

نظرات