اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خداوند، اشخاص مغرور را فروتن خواهد ساخت. او برای این کار، روزی را در نظر دارد. اما تا فرا رسیدن آن زمان، اشخاصی که متعلق به ملکوت خدا هستند باید با این آگاهی زندگی کنند که حتی افراد بظاهر قدرتمند اما خدا نشناس، تباه خواهند شد. ما به قدرت انسان نباید توکل کنیم؛ قدرتی که میتواند مانند شبنم در طلوع صبح،‌ تبخیر بشود. توانایی بشر با مرگ، محدود میشود. همینکه یک حاکم زورگو، نفس آخر را میکشد، قدرتش هم با او میرود. به محض اینکه زندگی یک شریر تمام میشود، همه آن چیزی که از او باقی میماند، شرارتش است. اعتماد ما باید بر یَهُوَه صَبایوت، خدای لشکرهای آسمان باشد. هر چیز دیگری، بازتابی تیره، جزیی، و مخدوش از آن چیز حقیقی است.

دعای من

اَبّا پدر، مرا ببخش بخاطر آن زمانهایی که بر بینش خود از زندگی و بر هوش خود و توانایی های فکری خود تکیه کرده ام. مرا ببخش برای اعتماد نکردن به نجات و رهایی تو، برای تکیه کردن به راههای نادرست و شُرَکای نامناسب. خواهش میکنم که مرا پاک سازی و در من، دلی خالص و اشتیاقی سیری ناپذیر نسبت به خودت بیافرینی. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات