ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనము ఒకరికొకరు అవసరం. మనము దానిని స్వంతంగా చేయలేము. సేవ మరియు విశ్వాసం యొక్క శక్తివంతమైన జీవితాలను గడపడానికి ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించడానికి మరియు ప్రభావితపరచడానికి క్రమం తప్పకుండా కలవమని దేవుడు మనలను పిలుస్తాడు. యేసు తిరిగి వచ్చిన రోజు మరియు చివరకు మన అంతిమ విజయంతో, ఒకరికొకరు సహాయపడటానికి మరియు ప్రోత్సహించడానికి మనం మరింత ప్రేరేపించబడాలి.

నా ప్రార్థన

ప్రభువైన దేవా, నన్ను ప్రోత్సహించడానికి మరియు ఇతరులకు సేవ చేయడానికి నన్ను ప్రేరేపించడానికి నాకు క్రైస్తవ కుటుంబాన్ని ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. నిన్ను స్తుతించటానికి మేము యేసు నామంలో సమావేశమైనప్పుడు ఇతరులను ఆశీర్వదించడానికి దయచేసి నన్ను ఉపయోగించండి. ప్రభువైన యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు