اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اگر ما وقت زیادی را صرف خواندن اناجیل( متی، مرقس، لوقا، و یوحنا در عهد جدید) کرده باشیم، احتمالاً ما نیز به همین نتیجه در آیات بالا میرسییم. از اینرو، اگر می خواهیم بدانیم که چگونه می توان بعنوان یک شخص، بهتر زیست، اولین جایی که باید رفت، پیش عیسی است. برای ما لازم است که از نمونه و تعالیم او پبروی کنیم. کار ساده ای نیست، اما یک سفر واقعی و تبدیل کننده است. ما در حالیکه یاد میگیریم که به او اعتماد کنیم، چون ما را می شناسد، در ضمن می بیینیم که زندگی های مان عمیق تر و از نظر معنا، غنی تر می شود.

Thoughts on Today's Verse...

If we've spent a bunch of time reading the Gospels (Matthew, Mark, Luke, & John in the New Testament), we probably have already come to the conclusion stated in our verses. So, if we want to know how to better live as a person, the place to start is Jesus. We need to follow his example and follow his teachings. It is not an easy path, but it is an authentic and transformational journey. As we learn that we can trust him because he knows us, we see our lives take on a greater depth and richer meaning.

دعای من

ای پدر متشکرم، چون پسرت را فرستادی تا به من چگونه زیستن را نشان دهد و به من حقیقت تو را تعلیم دهد. در نام گرانقدر پسرت، عیسی می طلبم. آمین.

My Prayer...

Thank you, Father, for sending your Son to show me how to live and to teach me your truth. In the name of your precious Son, Jesus, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یوحنا ۲۴:۲-۲۵

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change