ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าเราทุ่มเทเวลาในการอ่านหนังสือพระกิตติคุณทั้งสี่เล่ม(คือมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์นในพระคัมภีร์ใหม่) เราก็คงสรุปตามข้อที่เราได้อ่านในวันนี้ ดังนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าการที่จะมีชีวิตที่ดีนั้นทำอย่างไร ก็ให้เราเริ่มต้นจากพระเยซูก่อน เราต้องทำตามตัวอย่างและคำสอนของพระองค์ มันไม่ง่ายหรอกนะ แต่มันเป็นของแท้และจะเปลี่ยนแปลงได้จริง เมื่อเรารู้ว่าเราสามารถไว้วางใจในพระองค์ได้ เพราะพระองค์รู้จักเรา เราก็จะเข้าใจชีวิตได้อย่างลึกซึ้งและมีค่ามากขึ้น

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา ที่ส่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ชีวิตอย่างไร และสอนความจริงของพระองค์กับข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระบุตรอันล้ำค่าของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change