ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనము సువార్తలను (క్రొత్త నిబంధనలోని మత్తయ , మార్కు , లూకా, & యోహాను) చదవడానికి కొంత సమయం గడిపినట్లయితే, మన వచనములలో పేర్కొన్న నిర్ణయానికి మనం ఇప్పటికే వచ్చాము. కాబట్టి, ఒక వ్యక్తిగా ఎలా మంచిగా జీవించాలో తెలుసుకోవాలంటే, అది యేసు వద్దనే ప్రారంభించాలి . మనం ఆయన మాదిరిని అనుసరించి ఆయన బోధలను పాటించాలి. ఇది సులభమైన మార్గం కాదు, కానీ ఇది ప్రామాణికమైన మరియు పరివర్తన కలిగించే ప్రయాణం. ఆయన మనకు తెలుసు కాబట్టి మనం ఆయనను విశ్వసించగలమని తెలుసుకున్నప్పుడు, మన జీవితాలు మరింత లోతుగా మరియు గొప్ప అర్థాన్ని తీసుకుంటాయి.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, ఎలా జీవించాలో చూపించడానికి మరియు మీ సత్యాన్ని నాకు నేర్పడానికి మీ కుమారుడిని పంపినందుకు ధన్యవాదాలు. మీ విలువైన కుమారుడైన యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change