اندیشه ها در مورد آیه امروز...

نه تنها برکت خدا بر ما قرار میگیرد، بلکه حضور او نیز با ما است. ما حتی نمیتوانیم به مکانی برویم که او در آنجا با ما نیست( به مزمور ۱۳۹ نگاه کنید). حضور و قدرتش، ما را محافظت و تقویت میکند. مهم نیست که چه اتفاقی برای جهان مادی یا بدنهای ما بیفتد، خدا در عیسی مسیح ، پیروزی نهایی بر هر دشمن و شرارت را به ما بخشیده است. حتی دشمنان عیسی و افرادی که به او ایمان ندارند، خداوند ما را پرستش نموده و در برابر او زانو خواهند زد و تشخیص خواهند داد که ایمان ما نه تنها راست، بلکه پیروزمند نیز هست.(اول تسالونیکیان ۱).

دعای من

شکر ای پدر عزیز! تو تنها خدای آسمانها نیستی، بلکه خدای من نیز هستی. تو مرا میشناسی و برای من فکر میکنی. تو صدای مرا برای دریافت کمک و رحمتت می شنوی. تو در تحمل بارها و کشمکش هایم، با من شریک هستی. لطفن مرا از هر دشمنی، چه جسمانی و چه روحانی رهایی بده، و به من دلیری بده تا با ایمان و در تو محکم بایستم. این تقاضا را در نام عیسی میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات