ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుని ఆశీర్వాదం మనపై ఉండటమే కాదు, ఆయన ఉనికి మనతోనే ఉంటుంది. ఆయన మనతో లేని ప్రదేశంలో మనం ఎప్పుడూ ఉండలేము (139 వ కీర్తన చూడండి). ఆయన ఉనికి, శక్తి మనలను సమర్థిస్తాయి మరియు బలపరుస్తాయి. మన భౌతిక శరీరాలలో లేదా మన భౌతిక ప్రపంచాలలో ఏమి జరిగినా, దేవుడు ప్రతి శత్రువుపై మరియు యేసులోని సమస్త దుష్టత్వాలపై అంతిమ విజయాన్ని మనకు ఇచ్చాడు. యేసు పై సందేహాపడువారు మరియు శత్రువులు కూడా మన ప్రభువును ఆరాధిస్తారు మరియు అతని పాదాల వద్ద మోకరిస్తారు మరియు మన విశ్వాసం సముచితం మాత్రమే కాదుకనీ అది విజయవంతమవుతుంది అని గుర్తిస్తుంది (cf. 1 థెస్స. 1).

నా ప్రార్థన

ధన్యవాదాలు, ప్రియమైన తండ్రీ! మీరు పరలోకపు దేవుడు మాత్రమే కాదు, మీరు కూడా నా దేవుడు. మీరు నాకు తెలుసు మరియు నా గురించి శ్రద్ధ వహిస్తారు. సహాయం మరియు దయ కోసంనేను వేసే నా కేకలు మీరు వింటారు. మీరు నా పోరాటాలు మరియు భారాలను పంచుకుంటారు. దయచేసి శారీరక మరియు ఆధ్యాత్మికం అయిన ప్రతి శత్రువు నుండి నన్ను విడిపించండి మరియు మీపై నా విశ్వాసంలో గట్టిగా నిలబడటానికి నాకు ధైర్యం ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను దీనిని అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు