اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چه چیزی زیربنای ایمان شما در زمانهای نامطمئن است؟ چه کسی میداند که تمام ااغتشاشات، تغییرات ناگهانی، و بی ثباتی ها به کجا می انجامد؟ در چه کسی می توانید راه حل مشکلات گیج کننده تان را پیدا کنید؟ برای دانیال و دوستانش، یک پاسخ حقیقی و محکم وجود داشت: خداوند، خدای اسراییل. این پاسخ در آموزگاران آن روز یا مذهبیون مشرق زمین، یا معتقدین بنام احضار ارواح نبود، بلکه تنها در خداوند بود.

Thoughts on Today's Verse...

What is the bedrock of your faith in uncertain times? Who knows where all the upheaval, tumult, and uncertainty are truly heading? In whom can you find the solution to your most perplexing problems? For Daniel and his friends, there was one solid and true answer: the Lord God of Israel. It wasn't in the so-called wise teachers of the day. It wasn't in the religions of the East. It wasn't in the super-spiritualists. It was in God alone.

دعای من

ای پدر عزیز، تو خدای زنده و واحد حقیقی هستی! هیچ چیز و هیچکس در جلال، عدالت و راستی، و بزرگی با تو قابل مقایسه نیست. ای پدر، تمام ستایش، حرمت، و جلال از آن تو است. اعتمادم بر تو است که زندگیم را رهبری نمایی و مرا در شناخت ضروریاتِ انجام اراده ات، راهنمایی فرمایی. در اسم خداوند عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Dear Father, you are the One True and Living God! There is no one or no thing that can compare to you in splendor, righteousness, and majesty. To you, Father, belongs all praise, honor, and glory. I trust you to lead my life and guide me into the understanding I need to do your will. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دانیال۲۷:۲-۲۸

نظرات