اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بیایید امروز بر یک عقیدهٔ ساده متمرکز شویم. بر اساسِ وقتی که اختصاص میدهیم، علایق، روش زندگی، هزینه های مالی و گفتارمان، چه کسی و یا چه چیزی خدای ما است؟ آیا او خداوند خدا است؟

Thoughts on Today's Verse...

Let's focus on one simple concept today. Based on the allocation of our time, interest, lifestyle, expenditures of money, and speech, who or what is our god? Is it the Lord God?

دعای من

ای پدر آسمانی عزیز،‌من متقاعد شده ام که خدایان دروغین بسیاری در دنیای من وجود دارند که خواهان توجه من هستند. خواهش میکنم که مرا برکت دهی و با دلی واحد، تقویتم نمایی. من میخواهم که دلم عاری از هر چیز کاذبی باشد که ممکن است وفاداری مرا نسبت به تو مخدوش یا کم کند. به اسم عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

I am convicted, dear Heavenly Father, of how many false gods crowd into my world and seek my attention. Please bless me and empower me with an undivided heart. I want my heart to be free from anything false that might distort or diminish my loyalty to you. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ارمیا ۲۸:۲

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change