ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఈ రోజు ఒక సాధారణ భావనపై దృష్టి పెడదాం. మన సమయం, ఆసక్తి, జీవనశైలి, డబ్బు ఖర్చులు మరియు ప్రసంగం ఆధారంగా, ఏది మన దేవుడు ఎవరు మనదేవుడు ? అది ప్రభువైన దేవుడేనా ?

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రీ, నా ప్రపంచంలోకి ఎన్ని తప్పుడు దేవుళ్ళు గుమిగూడారు మరియు నా దృష్టిని కోరుకుంటున్నారు అన్న దానిని గురించి దోషిగా వున్నాను . దయచేసి నన్ను ఆశీర్వదించండి మరియు ఎప్పటికి ఏక హృదయం ఉండునట్లు నాకు అధికారం ఇవ్వండి. మీ పట్ల నా విధేయతను వక్రీకరించే లేదా తగ్గించే ఏదైనా తప్పు నుండి నా హృదయం విముక్తి పొందాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change