اندیشه ها در مورد آیه امروز...

قرنتیان به حکمت، عطایا و تحمل شان می بالیدند. اما این مهم نیست که یک کلیسا چه عطایایی دارد، یا چقدر از حکمت زمینی مملو است و یا تا چه اندازه متحمل سختیها است، اگر آنها در دام مباحثات کم اهمیت، خود بزرگ بینی و درگیری های زشت، گرفتار شده اند، آنها اشخاصی نابالغ بیش نیستند. بجای اینکه مکانی باشند که مسیح در آنجا شناخته شده و نشان داده میشود، گردهمایی های آنها چیزی بیشتر از جمع شدن «تنها عده ای انسان» نیست. ما در مسیح بازآفریده شده ایم تا چیزی بیش از این باشیم! زیرا که صنعت او هستیم آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم (افسسیان۱۰:۲). بیایید همان کارهایی را انجام دهیم که خدا از قبل برایمان درنظر گرفته است!

Thoughts on Today's Verse...

The Corinthians boasted in their wisdom, giftedness, and tolerance. But, no matter how gifted a church, no matter how full of earthly wisdom, no matter how tolerant, if the people of that church are caught up in petty arguments, cliquishness and ugly quarrels, they are immature. Rather than being a place where Christ is known and shown, their meetings are no more than just a gathering of "mere humans."We are recreated in Christ to be more!

For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do (Ephesians 2:10).
Let's live up to what God has made us to be!

دعای من

ای پدر عادل و قدوس، مرا به ملایمت فروتن بساز و به توبه دعوت کن زمانیکه من حسود، جنگجو، خودبزرگ بین یا نامهربان هستم و به امور کم اهمیت گیر می دهم. میدانم که تو به من بعنوان فرزند محبوب خویش نگاه میکنی، از اینرو کمک روح القدس را میخواهم تا مرا برای آنچه که تو ساخته و در نظر گرفته ای که باشم، یاری رساند. در اسم عیسی دعا میکنم.آمین.

My Prayer...

Holy and Righteous Father, humble me gently and call me to repentance when I am jealous, quarrelsome, cliquish, or petty. I know you see me as your beloved child, so I ask for the help of the Holy Spirit to help me be who you have made me to be. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول قرنتیان ۳:۳

نظرات