ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนเมืองโครินทร์โอ้อวดเรื่องสติปัญญา ความสามารถและความอดทนของพวกเขา แต่ไม่ว่าคริสตจักรของท่าน จะเต็มไปด้วยความสามารถ ความรู้ หรือความอดทน แค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าคนในคริสตจักรนั้น ยังทะเลาะวิวาท แบ่งพรรคแบ่งพวก และทุ่มเถียงกันอยู่ แสดงว่าคริสตจักรนั้นยังไม่โต เพราะแทนที่คริสตจักร์ จะเป็นสถานที่ๆ สำแดงให้คนได้เห็นและรู้จักพระคริสต์ แต่กลับเป็นแค่ที่รวมตัวของชาวโลก พวกเราถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระคริสต์ให้เป็นมากกว่านั้น เหมือนที่ หนังสือเอเฟซัส 2:10 เขียนว่า "เพราะเราเป็นผลงานของพระเจ้าที่พระองค์สร้างผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ เพื่อให้เราทำสิ่งดีๆ ที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วให้เราทำ" ดังนั้น ให้เรามาใช้ชีวิตแบบที่พระเจ้าตั้งใจให้เราเป็นกันเถอะ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ โปรดช่วยตักเตือนข้าพเจ้าอย่างใจเย็นๆ เพื่อให้ข้าพเจ้าหันหลังจาก ความอิจฉาริษยา การทะเลาะวิวาท การแตกก๊กแตกเหล่า หรือความใจแคบ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์เห็นข้าพเจ้าเป็นบุตร์ที่รักของพระองค์ ดังนั้นโปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยข้าพเจ้า ให้เป็นคนที่พระองค์สร้างให้ข้าพเจ้าเป็นด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น