اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آخ! هزاران سال است که ما راه و روش گناه کردن را شناخته ایم. با این وجود، گاهی اوقات هنوز هم، همان مسیر را دنبال میکنیم. ما جذب چیزی شده ایم که برای چشمانمان خوشایند(خوشنما) بوده. ما برای بررسی نزدیکتر آن چیز، مکثی میکنیم، و به خودمان اجازه میدهیم که در دام خوشایند بودن یا مطلوب بودن آن بیفتیم. ما آنرا جدّی نگرفته و با آن بازی میکنیم. ما می توانیم در گناه مشارکت داشته باشیم. بالاخره، ما سایرین را در گناه داخل میکنیم. شاید شما به این فکر میکنید که ما باید تا بحال این الگو را یاد گرفته و آنرا متوقف کرده باشیم. پس چرا با کمک روح القدس، سعی نمیکنیم که این کار را بکنیم؟

دعای من

ای پدر، خواهش میکنم بخاطر دل گناهکار و عاصی من، مرا ببخشی. من میخواهم که کاملاً برای تو زندگی کنم. من نمیخواهم که گرفتار جذابیت گناه شده یا با شهوات دنیوی، وسوسه شوم، بلکه من مشتاقانه می خواهم که برای جلال تو، در دینداری زندگی کنم. در نام قدیر عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات