اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا ما را ميشناسد. ما نميتوانيم وانمود كنيم كه ما با او نيستيم. او ما را ميشناسد—درون و برون ما را، تمام و كمال. اين حقيقت بايد ما را آزاد سازد تا بيشتر به او نزديك شويم، اما خيلى از ماها از چنين رابطه اى صميمانه با پدر خود فرار ميكنيم. با اين وجود اگر ما مايليم كه بيشتر شبيه او شويم، تنها راه تبديل شدن اين است كه از او دعوت كنيم تا نگاهى به دلها، انگيزه ها و تمايلات ما بيندازد.

Thoughts on Today's Verse...

God does know us. We cannot pretend we are something we are not with him. He knows us — inside and out, through and through. This should liberate us to share a remarkable degree of intimacy with him, but most of us run from such a close relationship with our Father. If our desire, however, is to become more like him, the only way to be transformed is by inviting him in to look at our hearts, our motivations, and our desires.

دعای من

اى خدا، ميدانم كه تو تنها كسى هستى كه "دلها و فكرها را تفتيش ميكنى." با اين وجود بخاطر فيضى كه در عيسى بما نشان داده اى، من اطمينان دارم كه تو مرا دوست ميدارى. دل من بخاطر گناهى كه مرتكب شده ام، متأسف است، اما من واقعن تلاش ميكنم كه تو را در حرمت و قدوسيت خدمت كنم. لطفن مرا از روح قدوست پر بساز تا مرا توانايى دهد بيشتر شبيه مسيح شوم. در نام مقدس پسرت دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

O God, I know you are the one who "searches hearts and minds." Yet because of the grace you demonstrated in Jesus, I am confident that you love me. My heart is sorry for the sin I have committed, but I am really trying to serve you in honor and purity. Please fill me with your Spirit to enable me to become more like Christ. In the name of your holy Son I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ٢٣:١٣٩-٢٤

نظرات