اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا ما را ميشناسد. ما نميتوانيم وانمود كنيم كه ما با او نيستيم. او ما را ميشناسد—درون و برون ما را، تمام و كمال. اين حقيقت بايد ما را آزاد سازد تا بيشتر به او نزديك شويم، اما خيلى از ماها از چنين رابطه اى صميمانه با پدر خود فرار ميكنيم. با اين وجود اگر ما مايليم كه بيشتر شبيه او شويم، تنها راه تبديل شدن اين است كه از او دعوت كنيم تا نگاهى به دلها، انگيزه ها و تمايلات ما بيندازد.

دعای من

اى خدا، ميدانم كه تو تنها كسى هستى كه "دلها و فكرها را تفتيش ميكنى." با اين وجود بخاطر فيضى كه در عيسى بما نشان داده اى، من اطمينان دارم كه تو مرا دوست ميدارى. دل من بخاطر گناهى كه مرتكب شده ام، متأسف است، اما من واقعن تلاش ميكنم كه تو را در حرمت و قدوسيت خدمت كنم. لطفن مرا از روح قدوست پر بساز تا مرا توانايى دهد بيشتر شبيه مسيح شوم. در نام مقدس پسرت دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات