اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تنها یک زیربنا وجود دارد که کلیسا و زندگی مسیحیان میتواند بر پایه آن ساخته شود. این زیربنا، عیسی مسیح است(اول پطرس۴:۲-۷؛ افسسیان ۲۰:۲). او تنها کسی است که خدا، او را برای نجات ما فرستاد(یوحنا۱۶:۳). او«راه، راستی، و حیات است،»تنها راه رسیدن ب خدا(یوحنا۶:۱۴). خداوند عیسی مسیح، نامی است برتر از تمام نامها، نامی که در برابر آن، هر زانویی خم خواهد شد(فیلیپیان ۵:۲-۱۱). اسم او، تنها اسمی است که ما باید بوسیله آن نجات یابیم(اعمال رسولان۱۲:۴). بیایید امروز وقنی را به جلال دادن عیسی اختصاص دهیم، کسی که خداوند و صاحب دلها، کلمات و اعمال ما است.

دعای من

ای خداوند عیسی، اسم تو برتر از هر اسمی است که تا بحال نامیده شده. جلال تو به پیش از آفرینش عالم برمیگردد و تا ابد تداوم خواهد داشت. عشق جانبازانه تو که باعث نجات من گردید، عالی و بی قیاس است. لطفاً تمجید و ستایش قلبی مرا بپذیر. بخاطر کارهایی که برای نجات من انجام دادی و برای اینکه روزی مرا به خانه جاودانیم به نزد خود خواهی آورد، از تو ممنونم. تمام جلال، بزرگی، توانایی و فیض به تو تعلق دارد! آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Verse of the Day Wall Art

نظرات