ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีแค่รากฐานเดียวที่คริสตจักร์และคริสเตียนจะถูกสร้างขึ้น รากฐานนั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ (1เปโตร 2: 4-7; เอเฟซัส 2:20) พระองค์เป็นผู้นั้นที่พระเจ้าส่งมาเพื่อช่วยกู้เรา (ยอห์น 3:16) พระองค์ "เป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต" ไม่มีใครไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางพระเยซู (ยอห์น 14:6) ชื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่เหนือชื่อทั้งปวง เป็นชื่อที่ทุกหัวเข่าจะต้องก้มกราบลง (ฟิลิปปี 2:5-11) ชื่อของพระองค์เป็นเพียงชื่อเดียวที่จะช่วยเราให้เรารอดได้ ( กิจการ 4:12) ให้เราใช้เวลานี้ ในการถวายเกียรติให้กับพระเยซูเป็นพิเศษ ในฐานะองค์เจ้าชีวิตของเรา อย่างสุดจิตสุดใจ ทั้งคำพูดและการกระทำทั้งสิ้นของเรา

คำอธิษฐาน

พระเยซูองค์เจ้าชีวิต ชื่อของพระองค์นั้นอยู่เหนือชื่อทั้งปวงที่เคยตั้งขึ้น สง่าราศีของพระองค์มีมาก่อนวางรากสร้างโลกและจะดำรงอยู่ตลอดไปแม้แสงอาทิตย์จะดับไปแล้วก็ตาม ความรักที่พระองค์สละชีพเพื่อช่วยกู้ข้าพเจ้านั้นช่างอัศจรรย์และไม่มีอะไรเปรีบบได้ โปรดรับจิตใจที่ยกย่องบูชาและสรรเสริญพระองค์ของข้าพเจ้า สง่าราศี ความยิ่งใหญ่ ฤทธิ์อำนาจ และพระคุณล้วนแต่เป็นของพระองค์ทั้งสิ้น สำหรับสิ่งที่พระองค์ทำคือช่วยกู้ข้าพเจ้าในตอนนี้ รวมถึงสิ่งที่พระองค์จะทำในอนาคตคือนำข้าพเจ้ากลับบ้านไปหาพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น