اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا ما را به شبيه خود آفريد، شبيه از نظر شخصيت و شفقت. ما دعوت شده ايم تا در طبيعت الهى سهيم باشيم و به ما اين اطمينان داده شده است كه ما در هنگام بازگشت دوباره مسيح، آماده خواهيم شد. همه چيز در دنياى ما محكوم به فساد و تباهى است، بجز ما— ماهايى كه زندگيمان با عيسى پيوند خورده است! براى ما، وعده اى كه پطرس در اينجا آورده، يقين است. واكنش ما بايد اين باشد كه با تمام وجودمان، از عيسى و وعده هايش پيروى نماييم!

دعای من

نداى قادر مطلق و جان پناه ابدى من، تو را ميستايم چون تو به من وعده هاى بزرگت را بخشيده اى. من مشتاقم تا تو را كامل تر بشناسم و بتوانم امروز روى تو را ببينم چنانكه ايمان دارم روزى خواهم ديد. لطفن مرا و دلم را از فساد و ناراستى محافظت فرما. با تمام عشق و توجه خويش دعا ميكنم در نام عيسى، كسى كه مرا از آن تو نمود، دعا ميكنم. آمين

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات