اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آخرین باری که از مشتاقانه راه رفتن با خداوند سرباز زدید، کِی بود؟ اوقات استراحت هنگامی از راه میرسند که ما دل ها و زندگی های مان را عوض کنیم تا هر روز برای خدا و با خدا زندگی کنیم! در واقع، عیسی به ما گفته است که او، خودش را بر ما ظاهر خواهد نمود اگر ما مطیع او باشیم( به یوحنا۱۵:۱۴-۲۱ نگاه کنید). مَسکَنِ او در ما خواهد بود تا زمانیکه او برگردد، آنگاه ما از نهایت استراحت برخوردار خواهیم شد ــ و با او در خانه ابدی بسر خواهیم برد.

دعای من

اَبّا پدر، من امروز با آگاهی، زندگی خویش را به سوی تو برمیگردانم. آمرزش تو را برای هر گناهی که مرتکب شده ام، میخواهم. مرا امروز با شناخت عمیق تر از خداوندی و حضور عیسی در زندگیم، تر و تازه بگردان. بنام عیسی دعا میکنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات