اندیشه ها در مورد آیه امروز...

نجات امرى بسيار والاست! ما ميدانيم كه اگر كودكى در مرحله اى از رشد و تكامل خودش متوقف بشود، اِشكال ناجورى وجود دارد. اگر تكامل جسمانى كودكى متوقف شود، جاى بسى نگرانى است. عبرانيان ٦ بما خاطرنشان ميسازد كه اين امر در مورد زندگيهاى روحانى ما نيز مصداق دارد. خدا نميخواهد كه ما نارس باقي بمانيم! او ميخواهد كه ما به رشد خود ادامه دهيم. پدرمان ميخواهد كه ما براى آنچه كه نيكوست و ما را بنا ميكند، ولع داشته باشيم. بنابراين، برنامه امروزتان چيست براى اينكه اشتهاى روحانى تان را ارضا كرده و در خداوند رشد كنيد؟

دعای من

خداى توانا، تو را ميستايم زيرا تو مرا دوست داشته و نجاتم داده اى. من براستى خواهان بالغ شدن در فيض تو هستم. امروز مرا در كارهايم مبارك بساز، كإرهايى نظير شكل دادن عادتهاى مقدس و پر ساختن خودم از نظر روحانى با چيزهايى كه به رشدم كمك ميكنند. اما اى خداى قدوس، من ميدانم كه رشد راستين تنها از جانب توست، پس از تو ميخواهم كه مرا با روح قدوست تقويت كرده تا خصائص تو را پيروى نمايم. در نام تواناى عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات