ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

రక్షణ చాలా విలువైనది! అయినప్పటికీ, ఒక పిల్లవాడు తన ఎదుగుదల మరియు పరిపక్వత చెందుతున్న అదే స్థలంలో కొనసాగితే ఏదో ఘోరంగా తప్పు జరుగుతుందని మనకు తెలుసు. శారీరకముగా పిల్లలలో నిర్బంధిత అభివృద్ధి గొప్ప ఆందోళనకు కారణం. అది మన ఆత్మీయ జీవితాల్లో కూడా నిజం అని హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6 వ అధ్యాయము మనకు గుర్తుచేస్తుంది. మనం అపరిపక్వంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకోడు! మనం ఎదుగుతూనే ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. మన తండ్రి మనల్ని ఏది మంచియే , ఏది నిర్మించాలో వాటిని చేయాలని ఆ కోరికను కోరుకుంటున్నాడు . కాబట్టి, మీ ఆధ్యాత్మిక ఆకలిని తీర్చడానికి మరియు ప్రభువులో ఎదగడానికి మీరు ఈ రోజు ఏమి చేయబోతున్నారు?

నా ప్రార్థన

శక్తివంతమైన దేవా, నన్ను ప్రేమించినందుకు మరియు నన్ను రక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు. నేను నిజంగా మీ దయలో పరిపక్వం చెందాలనుకుంటున్నాను. ఈ రోజు నేను పవిత్ర అలవాట్లను అనుసరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు నన్ను ఆశీర్వదించండి మరియు నేను ఎదగడానికి సహాయపడే విషయాలతో నన్ను ఆధ్యాత్మికంగా నింపండి . కానీ పవిత్ర దేవా, నిజమైన ఎదుగుదల మీ నుండి మాత్రమే వస్తుందని నాకు తెలుసు, కాబట్టి నేను మీ స్వభావమును అనుసరించేటప్పుడు మీ ఆత్మ ద్వారా నన్ను బలపరచమని అడుగుతున్నాను. యేసు యొక్క శక్తివంతమైన నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change