اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عهد عتیق، جلوتر را نگاه میکند، یعنی به عصر جدید، عصری که در آن دیگر، عدالت بر اساس شریعت نیست. شریعت و نبوّت، هر دو به این زمان شهادت میدهند. این عدالت، از خداوند سرچشمه میگیرد و بر اساس قربانی عیسی پایه ریزی شده است، کسی که ما را از شریعت میرهاند و فیض الهی را برایمان به ارمغان می آورد. مشکل واقعی ما این است که ایمان نداریم (اعتماد نمی کنیم)ـــ امروزه بسیاری در جستجوی یافتن رابطه بین ایمان و ذهن شان هستند، در صورتیکه کتاب مقدس، ایمان را مرتبط به دل می سازد، ایمانی که رفتار ما را نیز تغییر میدهد. خوب، شما امروز زندگی تان را بر چه اساسی میسازید؟ معیار عدالت شما چیست؟ امنیت و اطمینان شما، به چه چیزی وابسته است؟ از خدا تشکر کنید برای اینکه ما می توانیم زندگی، آینده، و نجات مان را با اعتماد به عیسی مسیح بسپاریم و نه به نگه داشتن شریعت.

دعای من

ای پدر گرانقدر، تشکرات فراوان مرا بخاطر منجی ام، عیسی که تو، او را برای من فراهم کردی، بپذیر. متشکرم که تو مرا بوسیله قربانی پسرت، عادل شمردی. خواهش میکنم که مرا یاری دهی که نه فقط زندگی و نجاتم را به عیسی بسپارم، بلکه در این راستا نیز یاریم ده تا شخصیت و زندگی او، نمونه من برای زیستن باشد. در نام مقدس عیسی دعا میکنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات