ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పాత నిబంధన కొత్త సమయం కోసం ఎదురుచూస్తోంది, ధర్మశాస్త్రం నీతికి ఆధారం కాదు. ధర్మశాస్త్రము మరియు ప్రవక్తలు ఈ సమయమును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చారు. ఈ నీతి దేవుని నుండి వచ్చింది మరియు మనలను ధర్మశాస్త్రం నుండి విముక్తి చేసి, దేవుని దయను తెచ్చే యేసు చేసిన బలి పని మీద నిర్మించబడింది. మనకు అసలు సమస్య నమ్మకం - ఈ రోజు చాలా మంది ఒకరి మెదడులో వున్నదానిని ఆలోచించటంతో నమ్మకమును గందరగోళానికి గురిచేస్తుండగా, బైబిల్ నమ్మకాన్ని మన హృదయానికి సంబంధించినదిగా మరియు మన ప్రవర్తనను మార్చేదిగా చూస్తుంది. ఈ రోజు మీరు మీ జీవితాన్ని ఏ ఆధారము పై నిర్మిస్తున్నారు ? మీ నీతికి కొలత ఏమిటి? మీ భద్రత దేనితో ముడిపడి ఉందా? దేవునికి కృతజ్ఞతలు ఎందుకనగా మన జీవితాన్ని, మన భవిష్యత్తును, యేసు క్రీస్తు వలన రక్షణను విశ్వసించగలము తప్ప ధర్మశాస్త్రము పాటించుటవలన కాదు .

నా ప్రార్థన

విలువైన తండ్రీ, నాకు యేసులో రక్షకుడిని అందించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. నీ కుమారుని బలి ద్వారా నన్ను నీతిమంతులుగా ప్రకటించినందుకు ధన్యవాదాలు. నేను నా జీవితాన్ని మరియు రక్షణను యేసుకు అప్పగించినప్పుడు దయచేసి నాకు సహాయం చెయ్యండి, తద్వారా అతని జీవితం మరియు స్వభావమును నేను జీవించే విధానానికి మాదిరిగా చెప్పవచ్చు. యేసు పవిత్ర నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు