ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคัมภีร์เดิมก็ตั้งตาคอยเวลาใหม่ที่จะมาถึง เป็นเวลาที่กฎจะไม่ใช่พื้นฐานของความชอบธรรมอีกต่อไป ทั้งกฎและผู้พูดแทนพระเจ้าก็เป็นพยานถึงเวลานี้ ความชอบธรรมนี้มาจากพระเจ้า และสร้างอยู่บนพื้นฐานของการสละชีพของพระเยซู ผู้ที่ปลดปล่อยเราจากกฎ และนำเราเข้าสู่พระคุณของพระเจ้า ปัญหาของเราคือ ความเชื่อ ในทุกวันนี้ มีหลายคนสับสนว่าความเชื่อเป็นแค่ความคิดบางอย่างในหัวเท่านั้น แต่พระคัมภีร์กลับมองว่าความเชื่อมันเกี่ยวข้องกับจิตใจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเรา ดังนั้น ทุกวันนี้ คุณฝากชีวิตของคุณไว้กับอะไรหรือ แล้วอะไรคือความชอบธรรมในสายตาคุณหรือ ความมั่นคงในชีวิตคุณผูกติดอยู่กับอะไรหรือ ขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถวายชีวิต อนาคต และความรอดของเราไว้กับพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการทำตามกฎของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เลอค่า ขอบคุณพระองค์ที่ให้พระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดแก่ข้าพเจ้า ขอบคุณที่ประกาศให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมผ่านทางการสละชีพของพระบุตรของพระองค์ โปรดช่วยข้าพเจ้าในขณะที่ข้าพเจ้าวางชีวิตและความรอดไว้กับพระเยซู เพื่อลักษณะของพระองค์จะได้โดดเด่นขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามอันบริสุทธิ์ของเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น