اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا در زمانیکه عیسی تعمید گرفت، این سخنان عالی را خطاب به پسرش گفت. خدا احساس مشابهی نیز نسبت به ما دارد، هنگامیکه ما از نمونهٔ منجی خود پیروی میکنیم و تعمید میگیریم! عیسی، روح خود را بر ما میریزد( تیطس۴:۳-۷) و تضمین میکند که ما فرزندان خدا هستیم( افسسیان۱۳:۱-۱۴). تلاشهای شیطان برای به شک انداختن ما در مورد این حقایق، هیچ اهمیتی ندارد، ما می توانیم با اطمینان بدانیم که ما فرزندان محبوب خدا هستیم، خدایی که از ما خشنود است! ما بوسیله روح القدس میتوانیم خدا را اَبّا یعنی پدر خطاب کنیم (غلاطیان۶:۴)، و میدانیم که روح خدا برای ما شفاعت میکند، بطوریکه او حتی افکاری را که قابل بیان نیستند، برای پدر آسمانی مان معلوم می سازد(رومیان۲۶:۸-۲۷).

دعای من

اَبّا پدر، از اینکه مرا فرزند خودت ساختی و مرا وارثِ میراثِ باارزش خودت نمودی، متشکرم. لطفاً به من اطمینان بده تا با دروغهای شیطان مقاومت کنم، کسی که تلاش میکند تا در مورد رابطه من با تو، شک و تردید در من ایجاد کند. بخاطر روح القدس از تو ممنونم که اکنون برای من در دعاها شفاعت میکند. بنام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات