ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు బాప్తిస్మం తీసుకున్నప్పుడు దేవుడు తన కుమారుడితో ఈ అద్భుతమైన మాటలు మాట్లాడాడు. మన రక్షకుడి మాదిరిని అనుసరించి బాప్తిస్మం తీసుకున్నప్పుడు దేవుడు మన గురించి అదే భావిస్తాడు! యేసు తన ఆత్మను మనపై కురిపించాడు (తీతు 3: 4-7) మనం దేవుని పిల్లలు అని హామీ ఇస్తున్నాడు. (cf. ఎఫెసీయులు 1: 13-14). మనల్ని అనుమానించడానికి సాతాను ఏమి చేసినా (cf. లూకా 4: 3), మనం దేవుని ప్రియమైన పిల్లలు అని నమ్మకంగా తెలుసుకోవచ్చు, ఎవరితో అయితే ఆయన బాగా సంతోషించారో ఆ ! ఆత్మ కారణంగా, మన వివరించలేని ఆలోచనలను కూడా మన తండ్రికి తెలిసేలా చేయడానికి ఆత్మ మన కోసం మధ్యవర్తిత్వం చేస్తున్నాడని తెలుసుకోని మనము దేవుణ్ణి మన అబ్బా తండ్రి అని (గలతీయులు 4: 6) పిలుద్దాము (రోమా ​​8: 26-27).

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రీ, నన్ను మీ బిడ్డగా చేసి, మీ దయగల వారసత్వ వారసునిగా చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. మీతో నా సంబంధాన్ని అనుమానించడానికి ప్రయత్నించే సాతాను అబద్ధాలను తట్టుకోవటానికి దయచేసి నాకు విశ్వాసం ఇవ్వండి. నేను ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు నా కోసం మధ్యవర్తిత్వం చేయడం ద్వారా ఇప్పుడు కూడా సహాయపడే మీ ఆత్మకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు