ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้ากล่าวถ้อยคำเหล่านี้กับพระเยซูตอนที่พระองค์รับพิธีจุ่มน้ำ พระเจ้าก็มีความรู้สึกแบบนั้นกับเราเมื่อเราเดินตามแบบอย่างของพระเยซูและรับพิธีจุ่มน้ำด้วย พระเยซูเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบนเรา (ทิตัส 3:4-7) เพื่อให้เรามั่นใจว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า (เอเฟซัส 1:13-14) ไม่ว่าซาตานจะทำอย่างไรให้เาเกิดความสงสัยก็ตาม (ลูกา 4:3 ) เราสามารถมั่นใจได้ว่าเราเป็นลูกที่พระเจ้ารัก ที่พระเจ้าพอใจ เราสามารถเรียกพระเจ้าได้ว่า อับบา ที่แปลว่า พ่อ ได้ เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กาลาเทีย 4:6) ได้ขอร้องวิงวอนเผื่อเราให้พระเจ้ารับรู้ความคิดในใจที่เราไม่สามารถพูดออกมาได้ (โรมัน 8:26-27)

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ขอบคุณที่ได้เป็นลูกของพระองค์และได้มีส่วนในมรดกที่พระองค์ให้ด้วยความเมตตา ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีความมั่นใจที่จะต่อสู้กับคำโกหกของมารซาตานที่คอยมาทำให้เกิดความสงสัยในสายสัมพันธ์ระหว่างข้าพระองค์กับพระองค์ ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กำลังช่วยข้าพระองค์อธิษฐานในขณะนี้ด้วย ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น