اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تنها مسيحيان هستند كه زندگى را به ارمغان خواهند برد.زيرا هيچيك از ما انسانها توان پس زدن بزرگترين دشمن خود، مرگ را نداريم. اما هنگاميكه ما از خود مقاومت نشان دهيم، در واقع پيروزى نهايى را بدست آورده ايم: زندگى بدون پايان زيرا زندگيهاى ما در دستان كسى است كه مرگ را شكست داده است!

دعای من

اى پدر سپاسگزارم از اينكه مرا از كارها و وعده هايى كه به انجام خواهى رساند، مطمئن ميسازى، آنگاه من تا به ابد در زندگى و پيروزى تو با تو سهيم خواهم بود. امروز كمكم كن تا با اطمينان و معرفت به اينكه من زندگى تو را دارم، زندگى كنم. در نام عيسى، شاه پيروزمند خويش دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات