اندیشه ها در مورد آیه امروز...

رساله به غلاطیان باز هم بیادمان می آورد که شریعت، حتی شریعت عهد عتیق نمی تواند ما را عادل سازد یا نجاتمان بدهد. با این وجود، شریعت یک کار مهم انجام میدهد. ما را به سوی مسیح رهبری می نماید. ما بوسیله شریعت است که میتوانیم نیک را از بد تشخیص دهیم. ما بواسطه شریعت است که پی به نارسایی ها، نقایص، گناهان،خطاها، و ضعف های مان میبریم. مهمتر از همه، شریعت الهی ما را در تشخیص نیازمان به یک نجات دهنده، یاری میدهد. حمد و سپاس خدا را برای شریعتش. هزاران بار حمد و سپاس خدا را برای عیسی!

Thoughts on Today's Verse...

Galatians reminds us again and again that law cannot make us righteous or save us, not even the Old Testament Law. However, the Law does one very important thing. It leads us to Christ. We recognize right and wrong because of the Law. We recognize our failures, imperfections, sins, transgressions, and weaknesses because of the Law. Most of all, we recognize our need for a Savior because of the Law. Praise God for the Law. Praise God a hundred times more for Jesus!

دعای من

پدر آسمانی عزیز، شکر برای هدف شریعتت که آوردن من به نزد عیسی بود. شریعت تو، کمکم میکند تا به کامل بودن عیسی توجه کنم و گناهکار بودن خود را تشخیص دهم. مهمتر از همه، در تشخیص این حقیقت کمکم میکند که قربانی عیسی، آن چیزی را به من میدهد که شریعت قادر به دادن آن نیست ــ عدالت تو. ای پدر، من صمیمانه با تمام وجود براین باورم که عیسی آمد تا برای من بمیرد و به من زندگی بخشد. در نام عیسی، و بخاطر عدالت عیسی، از تو سپاسگزارم. آمین.

My Prayer...

Thank you, dear Heavenly Father, that the goal of your Law was to bring me to Jesus. It helps me appreciate his perfection. It helps me know my sinfulness. Most of all, it helps me realize that his sacrifice gives me what the Law cannot — your righteousness. Father, I do truly believe with all my heart that Jesus came to die for me and give me life. In Jesus' name, and because of Jesus' righteousness, I thank you! Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of غلاطیان ۲۴:۳

نظرات