اندیشه ها در مورد آیه امروز...

رساله به غلاطیان باز هم بیادمان می آورد که شریعت، حتی شریعت عهد عتیق نمی تواند ما را عادل سازد یا نجاتمان بدهد. با این وجود، شریعت یک کار مهم انجام میدهد. ما را به سوی مسیح رهبری می نماید. ما بوسیله شریعت است که میتوانیم نیک را از بد تشخیص دهیم. ما بواسطه شریعت است که پی به نارسایی ها، نقایص، گناهان،خطاها، و ضعف های مان میبریم. مهمتر از همه، شریعت الهی ما را در تشخیص نیازمان به یک نجات دهنده، یاری میدهد. حمد و سپاس خدا را برای شریعتش. هزاران بار حمد و سپاس خدا را برای عیسی!

دعای من

پدر آسمانی عزیز، شکر برای هدف شریعتت که آوردن من به نزد عیسی بود. شریعت تو، کمکم میکند تا به کامل بودن عیسی توجه کنم و گناهکار بودن خود را تشخیص دهم. مهمتر از همه، در تشخیص این حقیقت کمکم میکند که قربانی عیسی، آن چیزی را به من میدهد که شریعت قادر به دادن آن نیست ــ عدالت تو. ای پدر، من صمیمانه با تمام وجود براین باورم که عیسی آمد تا برای من بمیرد و به من زندگی بخشد. در نام عیسی، و بخاطر عدالت عیسی، از تو سپاسگزارم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات