ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ధర్మశాస్త్రము కాదు చివరకు పాత నిబంధన చట్టం కూడా, మనలను నీతిమంతులుగా చేయలేదు లేదా రక్షించలేదని గలతీయులు మళ్లీ మళ్లీ గుర్తు చేస్తున్నారు. అయితే, ధర్మశాస్త్రం చాలా ముఖ్యమైన పని చేస్తుంది. అది మనలను క్రీస్తు వైపు నడిపిస్తుంది. ధర్మశాస్త్రం వల్ల మనం ఏది సరైనది, ఏది తప్పు అని గుర్తించాము. ధర్మశాస్త్రం వల్ల మన వైఫల్యాలు, లోపాలు, పాపాలు, అతిక్రమణలు మరియు బలహీనతలను మనము గుర్తించాము. అన్నింటికంటే, ధర్మశాస్త్రం వల్ల రక్షకుడి కొరకైన మన అవసరాన్ని మనము గుర్తించాము. ధర్మశాస్త్రం కోసం దేవుణ్ణి స్తుతించండి. యేసు కోసం దేవుణ్ణి వంద రెట్లు ఎక్కువ స్తుతించండి!

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రీ, నన్ను యేసు దగ్గరకు తీసుకురావడమే మీ ధర్మశాస్త్రం యొక్క లక్ష్యం అయినందుకు ధన్యవాదాలు. అతని పరిపూర్ణతను అభినందించడానికి ఇది నాకు సహాయపడుతుంది. ఇది నా పాపతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. అన్నింటికంటే, ఆయన త్యాగం ధర్మశాస్త్రం చేయలేనిదాన్ని - మీ నీతిని ఇస్తుందని నాకు తెలుసు. తండ్రీ, యేసు నాకోసం చనిపోయి నాకు ప్రాణం పోసేందుకు వచ్చాడని నేను హృదయపూర్వకంగా నమ్ముతున్నాను. యేసు నామంలో, మరియు యేసు నీతి కారణంగా, నేను మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుచున్నాను! ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు