ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในหนังสือกาลาเทียย้ำแล้วย้ำอีกว่า กฎต่างๆนั้นไม่สามารถทำให้เราเป็นคนชอบธรรมหรือช่วยให้เรารอดได้ รวมแม้แต่กฎบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมด้วย แต่กฎก็ทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก คือนำเราไปถึงพระคริสต์ เรารู้อะไรถูกอะไรผิดก็เพราะกฏ เรารู้ถึงความล้มเหลว ความไม่สมบูรณ์แบบ ความบาปต่างๆ การไม่เชื่อฟัง และจุดบกพร่องต่างๆ ก็เพราะกฏ และที่สำคัญที่สุดเรารู้ว่าเราต้องการพระผู้ช่วยให้รอด ก็เพราะกฎ สรรเสริญพระเจ้าสำหรับกฎ แต่สรรเสริญพระเจ้ามากยิ่งกว่านั้นอีกหลายร้อยเท่าสำหรับพระเยซู

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้อยู่ในสรวงสวรรค์ ขอบคุณพระองค์ที่เป้าหมายของกฏก็คือนำเราไปถึงพระเยซู กฎนั้นทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในความสมบูรณ์แบบของพระองค์ และทำให้ข้าพเจ้ารู้ถึงความบาปของตัวเอง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ กฎทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าการสละชีพของพระบุตรนั้นให้ในสิ่งที่กฎให้ไม่ได้ นั่นก็คือ ความชอบธรรมของพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าเชื่อสุดจิตสุดใจเลยว่าพระเยซูมาพลีชีพเพื่อข้าพเจ้าและให้ชีวิตกับข้าพเจ้า ในนามของพระเยซู และในความชอบธรรมของพระองค์ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น