اندیشه ها در مورد آیه امروز...

یحیی تعمید دهنده، نمونه شگفت انگیز یک خدمتگزار است. هدفی که مرکز زندگی او را تشکیل میداد و زندگی او را تحت کنترل داشت، تنها یک چیز بود ـــ دیگران را آماده سازد تا عیسی مسیح را تشخیص داده، خوشامد گفته، و او را بعنوان خداوند پیروی نمایند. آیا شما میتوانید به هدفی بالاتر از برای زندگی تان بیندیشید؟ بیایید طوری زندگی کنیم که زمانیکه روزهای آخر عمرمان فرا میرسد، ما نیز بتوانیم بگوییم،«پس این خوشی من کامل گردید.»

Thoughts on Today's Verse...

John the Baptist is an incredible example of a servant. He lived his life for one central and controlling purpose — to prepare others to recognize, to welcome, and to follow Jesus Christ as Lord. Can you think of a greater purpose for your life? Let's live so that when our last days approach, we can also say, "That joy is mine, and it is now complete."

دعای من

ای پدر قدوس و عادل، خواهش میکنم مرا در آماده کردن دیگران بکار بگیری تا عیسی را بشناسند و او را بپذیرند. به اسم خداوند خود، عیسای ناصری میطلبم. آمین.

My Prayer...

Holy and Righteous Father, please use me to prepare others to know and to receive Jesus. In the name of my Lord, Jesus of Nazareth, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یوحنا ۲۸:۳-۲۹

نظرات