ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

బాప్తిస్మము ఇచ్చు యోహాను ఒక సేవకుడికి అద్భుతమైన ఉదాహరణ. అతను తన జీవితాన్ని ఇతరులు యేసుక్రీస్తును ప్రభువుగా గుర్తించడానికి, స్వాగతించడానికి మరియు అనుసరించడానికి సిద్ధం చేయడం వంటి ఒక కేంద్ర మరియు నియంత్రణ ప్రయోజనం కోసం గడిపాడు . మీ జీవితము యొక్క గొప్ప ప్రయోజనం గురించి మీరు ఆలోచించగలరా? మన చివరి రోజులు సమీపిస్తున్నప్పుడు, "ఆ ఆనందం నాది, ఇప్పుడు అది పూర్తయింది" అని కూడా చెప్పగలిగే విధముగా జీవిద్దాము.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ మరియు నీతిమంతుడవైన తండ్రీ, దయచేసి యేసును తెలుసుకోవటానికి మరియు స్వీకరించడానికి ఇతరులను సిద్ధం చేయడానికి నన్ను ఉపయోగించండి. నా ప్రభువు, నజరేయుడైన యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు