اندیشه ها در مورد آیه امروز...

حقيقتى كه تمام اناجيل(متى،مرقس،لوقا،يوحنا) آنرا بوضوح بيان ميكنند اينست كه مرگ مسيح بر روى صليب اتفاقى نبود. عيسى از كشمكشها و چالشهايى كه در أورشليم انتظارش را ميكشيدند آگاه بود و او به استقبال آنها رفت تا ما را از تقديرى يكسان برهاند. كافيست كه با ايمان به اينكه خدا ما را به سوى پيروزى اى كه وراى دردهاى ماست رهبرى خواهد فرمود با چالش هاى خود روبرو شويم!

Thoughts on Today's Verse...

One thing the Gospels (Matthew, Mark, Luke and John) make clear, Jesus' death on the cross was no accident. Jesus knew the challenge that awaited him in Jerusalem and he walked into it to deliver us from the same fate. If only we will face our challenges with a faith that God will lead us to triumph beyond our pain!

دعای من

خداى قدوس و پدر مهربان، نقشه تو اين بود كه گناهمرا بوسيله فيض خود از طريق مرگ پسرت بپوشانى و من از اين بابت سپاسگزارم. ميخواهم امروز با آگاهى از قربانى او زندگى كنم و با اطمينان از پيروزى او بر گناه و مرگ روز خود را سپرى كنم، تا زندگيم بازتابى از پيروزى تو باشد. در نام عيسى، رهاننده والاى خويش ميطلبم. آمين

My Prayer...

Holy God and Loving Father, thank you for your plan to cover my sin with your grace by the death of your Son. May I live today aware of his sacrifice and confident of his victory over sin and death, so my life may reflect your victory. In the name of Jesus, my precious Savior, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of متى ١٧:٢٠-١٩

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change