ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

సువార్తలు (మత్తయి, మార్క్, లూకా మరియు యోహాను) స్పష్టం చేస్తున్న ఒక విషయం ఏమిటంటే, యేసు సిలువ మరణం అనుకోకుండా జరిగినది కాదు. జెరూసలేంలో తన కొరకు ఎదురుచూసిన సవాలు యేసుకు తెలుసు మరియు అదే విధి నుండి మనలను విడిపించడానికి అతను దానిలోకి నడిచాడు. విశ్వాసంతో మన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటే మన బాధలకు మించి దేవుడు మనల్ని విజయపథంలో నడిపిస్తాడు.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ దేవా మరియు ప్రేమగల తండ్రీ, నీ కుమారుని మరణం ద్వారా నా పాపాన్ని నీ దయతో కప్పి ఉంచాలనే నీ ప్రణాళికకు ధన్యవాదాలు. అతని త్యాగం గురించి తెలుసుకుని, పాపం మరియు మరణంపై అతని విజయం గురించి అవగాహన కలిగిన వానిగా నేను ఈ రోజు జీవించగలను, కాబట్టి నా జీవితం మీ విజయాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. నా విలువైన రక్షకుడైన యేసు నామంలో, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change