اندیشه ها در مورد آیه امروز...

واو! چه متن قوی ای، مملو از اندیشه های عالی بسیار. بیایید نگاهی اِجمالی به آن داشته باشیم تا نه تنها آنرا بخوانیم، بلکه آنرا باور نیز بکنیم. خدا، تاریخ را برای دریافت یک نجات دهنده آماده ساخت و سپس پسرش را فرستاد. این پسر باید با تمام دشواری های شریعت و آسیب پذیر بودن انسان روبرو میشد. پدر ما، آزادی ما را به بهای وحشتناکی خرید، به بهای مردن پسرش بر روی صلیب در نظر توده خشمگین مردم که نسبت به محبوبیت او حسادت میکردند و به او با صدای بلند توهین می نمودند. او بخاطر من و شما متحمل خِفّت صلیب شد تا ما بتوانیم فرزندان مورد احترام او باشیم، و واجد شرایط برای دریافت میراث عالی او. خلاصه اینکه: نقشه خدا، پسر خدا، فدیه خدا، جلال ما.

Thoughts on Today's Verse...

Wow! What a rich passage full of many wonderful thoughts. Let's put it in cornbread English so that we can not only read it, we can also believe it. God made history ready for a savior and then sent his Son. That Son had to deal with all the difficulties of the Law and faced all the frailties of being a human. Our Father bought our freedom at the terrible cost of his Son's life on a cross in front of a mob that was jeering and jealous of his popularity. He did this so that you and I could be his honored children, entitled to all of his wonderful inheritance. To put it succinctly: God's plan, God's Son, God's ransom, Our glory.

دعای من

ای پدر ما که در آسمانی متشکرم برای رنج و دردی که باعث شد تو پسرت را بفرستی و او را تحت جفا ببینی که مورد تمسخر واقع شده و به دار صلیب آویخته میشود. من از تو سپاسگزارم برای اینکه تو مرا از وضعیت گناه آلودم رهایی دادی و مرا با خون خود خریده و از مرگ نجاتم دادی، مرگی که عاقبت گناهان من بود، و نیز متشکرم از اینکه هدیه آزادی در مسیح و هدیه داشتن خانواده جهانی از طریق عیسی را به من بخشیدی. جلال، حرمت، و سپاس بخاطر فیضت، از آن توست. در نام عیسی دعا میکنم.آمین.

My Prayer...

Thank you, Heavenly Father, for all the pain it caused you to send Jesus and to see him persecuted, ridiculed, and crucified. Thank you for redeeming me from my sinful condition, for buying me out of the death that would have been the consequence of my sins, and for giving me the gift of freedom in Christ and the gift of family all around the world through Jesus. To you belongs all glory, honor, and praise for your marvelous grace. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of غلاطیان۴:۴

نظرات