اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی به ما در مورد هر حرف باطلی که از دهانمان خارج شود، هشدار داد و اینکه بخاطرش باید جوابگو باشیم (متی۳۶:۱۲-۳۷). پولس یک قدم فراتر برمیدارد و تاکید می کند که این مسئله چقدر در رابطه با آنانیکه مسیح را نمی شناسند، مهم است. ما می خواهیم هر زمانیکه با غیر مسیحیان هستیم، از هر فرصتی استفاده کرده و به آنان مهربانی و توجه کنیم و کنترل زبان مان را در اختیار داشته باشیم. تقدیر ابدی اشخاصی میتواند به گفتگوی ما با آنان بستگی داشته باشد.

Thoughts on Today's Verse...

Jesus warned us that we would have to answer to God for every idle word we share with others (Matthew 12:36-37). In our time when social media echoes with mean-spirited, ugly, and divisive words, we must hear the Lord's warning about choosing our words carefully. Paul challenged us to be even more vigilant about what we say and how we say it. The apostle emphasized how significant our influence is on those who don't know Christ. We want to seize every opportunity to open the hearts of unbelievers to Jesus. When we are around those who are not Christians, we must show kindness, demonstrate care, and exercise control in the way we use our speech. The eternal destiny of those around may be resting on our conversations with them. Let's season our speech with care. Let's take advantage of every opportunity we have to open the hearts of others to grace of Jesus!

دعای من

ای خدای قدوس و عادل، من میدانم که تو بدت می آید از اینکه قوم تو باعث زخمی شدن و راندن بی ایمانان میشوند. خواهش میکنم در نشان دادن برخوردی خوشایند با همه مردم، بخصوس مردمی که هنوز عیسی را بعنوان خداوند و نجات دهنده خود نمی شناسند، یاریم دهی. در نام عیسی. آمین.

My Prayer...

Holy and Righteous God, I know we break your heart when we, your people, wound and drive unbelievers away with thoughtless and insensitive talk and unkind posts on social media. Please help me, O God, as I seek to display a winsome attitude with all people, but especially toward those who do not yet know Jesus as their Lord and Savior. Use my life and my words to open people's hearts to Jesus. In Jesus' name, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of کولسیان۵:۴-۶

نظرات