اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی به ما در مورد هر حرف باطلی که از دهانمان خارج شود، هشدار داد و اینکه بخاطرش باید جوابگو باشیم (متی۳۶:۱۲-۳۷). پولس یک قدم فراتر برمیدارد و تاکید می کند که این مسئله چقدر در رابطه با آنانیکه مسیح را نمی شناسند، مهم است. ما می خواهیم هر زمانیکه با غیر مسیحیان هستیم، از هر فرصتی استفاده کرده و به آنان مهربانی و توجه کنیم و کنترل زبان مان را در اختیار داشته باشیم. تقدیر ابدی اشخاصی میتواند به گفتگوی ما با آنان بستگی داشته باشد.

دعای من

ای خدای قدوس و عادل، من میدانم که تو بدت می آید از اینکه قوم تو باعث زخمی شدن و راندن بی ایمانان میشوند. خواهش میکنم در نشان دادن برخوردی خوشایند با همه مردم، بخصوس مردمی که هنوز عیسی را بعنوان خداوند و نجات دهنده خود نمی شناسند، یاریم دهی. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات