اندیشه ها در مورد آیه امروز...

"من براى چى زندگى زندگى ميكنم؟"در عين حالى كه پرسش مهمى است، مهمترين پرسش اين است كه"من براى چه كسى زندگى ميكنم؟" تنها يك شخص است كه ميتواند بمن اطمينان بدهد كه من نخواهم مرد زيرا او از پيش براى من مُرد و مرگ را شكست داد! اگر او مايل به گذشتن از جان خويش بخاطر من بود، من نيز قطعن براى او خواهم زيست!

دعای من

خداوند پيروزمند، تو بوسيله خداوندم عيسى، مرا بر مرگ پيروز ساختى و از اين بابت سپاسگزارم. تو را ميستايم از اينرو كه بواسطه قربانى و مرگ او، مرا بر گناهم ظفر دادى. تو را سپاس ميگويم كه امروز بمن در زندگيم پيروزى ميبخشى تا براى او زندگى كنم.بوسيله نام والاى عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات