اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اولین صداهایی که بسیاری از نوزادان تولید می کنند از چنین بخش هایی تشکیل شده،«اَب،اَب،با،با.» در ایام عیسی، تعجبی نداشت که این اسمی بود که کودکان برای پدران شان استفاده میکردند. هنگامیکه خدا، ما را نجات داد، او روحش را به ما عطا نمود. روح القدس به روشهای گوناگونی، ما را برکت داده است، اما یکی از برکات کلیدی، کار او با ما در دعاست؛ او برای ما شفاعت میکند، وقتی که کلمات قادر به انجام این کار نیستند (رومیان۲۶:۸-۲۷) و او به ما کمک می کند تا با صمیمیت، اتکا، و احترام به خدا نزدیک شویم و او را آَبّای خود، خطاب کنیم.

دعای من

اَبّا پدر،از تو بسیار متشکرم برای محبت نمودنم، نجات دادنم، و دعوت نمودنم به خانواده خودت. برای وجود روح القدس از تو ممنونم، کسی که در حال حاضر کمکم میکند تا افکار، کلمات، و احساساتم را با تو درمیان بگذارم. ای پدر عزیز سپاسگزارم از اینکه به من توانایی میدهی تا اونی باشم که تو می خواهی. به اسم عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات