اندیشه ها در مورد آیه امروز...

یعقوب همیشه در یک بخش کوچک، کُلّی مطلب می گنجاند. بیایید بر مرکز دعوت به قدوسیت متمرکز شویم: به خدا نزدیکتر شویم. هنگامیکه به حضور خدا میرویم و به او نزدیک میشویم، از اندیشه ها، انگیزه ها، و رفتارمان اگاه شده و آنها را آنطور که هستند، در نور قدوسیت و عدالت خداوند می بینیم. در عین حال، میدانیم که شیطان از درخشش زندگی مقدس خدای پدر، صحنه را ترک میکند. پس بیایید خدا را جستجو کرده و مشتاق نزدیک شدن به او باشیم. از خدا بخواهیم که ما را پاک سازد و ما را مثل خودش کامل و مقدس گرداند!

دعای من

ای پدر عادل، بخاطر عشق و آمرزش تو سپاسگزارم. اکنون ای پدر عزیز، یاری تو را میخواهم تا هم در پی نزدیکتر شدن به تو باشم و هم تو را بهتر بشناسم. دل مرا خالص بگردان و آنرا از هرگونه دوگانگی یا گناه پنهانی پاک بساز. ضمیر(وجدان) مرا طاهر بگردان و به من توانایی بده تا نمونه ای از فیض و قدوسیت تو باشم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات