ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หนังสือยากอบแม้จะสั้นๆแต่อัดด้วยเนื้อหามากมาย ให้จดจ่ออยู่ที่แก่นแท้ที่จะทำให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์ คือ การมาอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า เมื่อเรามาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและใกล้ชิดกับพระองค์ เมื่อนั้นแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระองค์ ก็จะฉายออกมาให้เราเห็นถึงความคิด แรงจูงใจ และการกระทำของเราอย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างไร ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าสิ่งชั่วร้ายก็ถูกกำจัดออกไปเพราะรัศมีอันเจิดจ้าจากความบริสุทธิ์ของพระบิดาเรา ให้มาแสวงหาพระเจ้ากันเถอะ ให้เราอยากที่จะอยู่ใกล้ชิดพระองค์ ให้ร้องขอให้พระองค์ชำระเรา และทำให้เราเป็นของพระองค์เต็มตัว และทำให้เราบริสุทธิ์ครบถ้วน

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม ขอบคุณสำหรับความรักและการให้อภัยของพระองค์ พระบิดาที่รัก ในเวลานี้ โปรดช่วยข้าพเจ้า ที่กำลังพยายามเข้าใกล้ชิดพระองค์ และอยากที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้น โปรดชำระจิตใจของข้าพเจ้าจากการเป็นคนสองหน้าและจากความบาปที่ซ่อนอยู่ โปรดชำระจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้าและเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้า ที่จะเป็นแบบอย่างให้คนอื่นเห็นถึงพระคุณและความบริสุทธิ์ของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น