اندیشه ها در مورد آیه امروز...

جاودانه بودن چيز تازه اى نيست. همچون عيسى كامل و جاودان بودن، امرى نو خواهد بود. اما در آن هنگام كه عيسى از خواب مرگ بيدار شد، بما نيز اين اطمينان داده شد كه مرگ ديگر هيچ ادعايى بر ما ندارد. تنها مرگى كه از اهميت برخوردارست، مرگ ما نسبت به گناه است كه در گرفتن تعميد با عيسى اتفاق ميفتد. اگر ما در چنين مرگى سهيم شده ايم، ما قطعن در رستاخيز او نيز سهيم خواهيم بود.( روميان١:٦-١٤)

دعای من

خداى قادر مطلق كه بيشترين قدرت را دارى، ميدانم كه تو را روبرو خواهم ديد زيرا تو فياض هستى و عيسى از ميان مردگان برخاسته است. با اين وجود، اكنون كمكم كن تا امروز مثل عيساى قيام كرده زندگى كنم و زندگيم بيش از پيش شبيه زندگى او باشد. در نام خداوند قيام كرده خويش دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات